Wat zou de focus van internationale (ontwikkelings)samenwerking moeten zijn? Discussie avond met Erik van der Sleen en Paul Hassing, met een pelidooi voor 'ontwikkeling van binnenuit' en de ervaringen daarmee in een project in Mozambique. Discussie in de Kargadoor, Utrecht & online, op woensdag 20 maart. | Discussion on 'development from within'

2304 Mozambique Nhamua project2

NEDWORC DISCUSSIE: Ontwikkeling van Binnenuit, met als casus een project in Mozambique

woensdag 20 maart 2024 | 19:00-21:00 (NL-tijd) | Kargadoor, Utrecht & online

Wat zou de focus van internationale (ontwikkelings)samenwerking moeten zijn? Erik van der Sleen schreef 'Ontwikkeling van Binnenuit' met een pleidooi voor een benadering die gemeenschappen centraal stelt. Paul Hassing is nauw betrokken bij een project waarin dit gerealiseerd wordt; twee dorpen in Mozambique werken gezamenlijk aan het toekomstbestendig verbeteren van hun landbouwgrond. Wat zijn de ervaringen? En hoe kan deze benadering ook elders en in het Nederlandse beleid navolging krijgen?

PROGRAMMA met presentaties, panel en discussie. Simon Koolwijk is online facilitator.

Erik van der Sleen (NEDWORC-lid) is auteur van het boek 'Ontwikkeling van Binnenuit', dat hij schreef op basis van zijn ervaringen met ontwikkeling en internationale samenwerking. Erik stelt een alternatieve benadering voor, waarin de eigen behoefteanalyse van gemeenschappen centraal staat en op basis daarvan het door henzelf ondernemen van ontwikkelingsactiviteiten. Op langere termijn leidt dat tot emancipatie en daarmee de kracht om het nationale ontwikkelingsbeleid te beïnvloeden. Met deze benadering wil hij het Nederlandse ontwikkelingsbeleid over een andere boeg gooien.

"Niet het stimuleren van het Nederlandse en lokale bedrijfsleven is het strategische doel, maar het eigenaarschap van hen die het meeste te lijden hebben van ontwikkelingsproblemen."

Paul Hassing (NEDWORC-lid) is betrokken bij deze benadering in de praktijk. Hij steunt het initiatief van 500 gezinnen in twee Mozambikaanse gemeenschappen in het ontwikkelen en gebruiken van een laagvlakte (174 ha) aan de kust die dagelijks onder water staat. Voorheen werd die grond gebruikt als landbouwgrond. Hun doel is de voedselveiligheid en het cash-inkomen te vergroten. Daartoe moet deze geïnundeerde laagvlakte ingepolderd worden en aldus opnieuw geschikt gemaakt voor landbouw. In dialoog ontwerpen gemeenschapsleden een planning en analyseren ze welke stappen en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Op basis daarvan realiseren ze hun planning. Dit moet leiden tot een meer formele vorm van samenwerking die het proces bestendigt.

20.03 | NEDWORC DISCUSSIE: Ontwikkeling van Binnenuit, met als casus een project in Mozambique
- datum: woensdag 20 maart 2024
- tijd: 19:00-21:00 uur
- locatie: De Kargadoor in Utrecht (adres: Oudegracht 36, op loopafstand van Utrecht CS)
- online: de Zoom-link wordt na aanmelding toegestuurd. Simon Koolwijk is online-facilitator.
- deelname: gratis, voor iedereen betrokken bij dit thema

Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan of je meedoet in Utrecht of online.

omslag ontwikkeling van binnenuit

- - -
NEDWORC DISCUSSION: Development from Within, with a project in Mozambique as a case study
Wednesday, March 20, 2024 | 7:00 PM - 9:00 PM | Kargadoor, Utrecht & online

What should be the focus of international (development) cooperation? Discussion with Erik van der Sleen and Paul Hassing. Erik wrote 'Ontwikkeling van Binnenuit' (Development from Within) with a plea for an approach that focuses on communities. Paul is involved in a project following this approach: two communities in Mozambique are working on the sustainable rehabilitation of their agricultural land. What are the experiences? And how can this approach be followed elsewhere and in Dutch policy?

PROGRAM with presentations, panel and discussion. Simon Koolwijk is online-facilitator.

NEDWORC member Erik van der Sleen wrote the book 'Ontwikkeling van Binnenuit' (Development from Within) based on his experiences with development and international cooperation. Erik proposes an alternative approach, in which communities' own needs analysis is central and on that basis they undertake development activities themselves. In the longer term, this leads to emancipation and thus the power to influence national development policy. With this approach and analyses, he wants the Dutch development policy to take a different direction. The strategic goal should not be to stimulate Dutch and local businesses, but the ownership of those who suffer most from development problems.

Paul Hassing (NEDWORC member) is involved in this approach in practice. He supports the initiative of 500 families in two Mozambican communities to develop and use a low plain (174 hectares) on the coast that is flooded every day. Previously, that land was used as agricultural land. Their goal is to increase food security and cash income. To this end, this inundated lowland must be 'ingepolderd' and thus made suitable for agriculture again. In dialogue, community members design a plan and analyze which steps and skills are required. They realize their planning on that basis. This should lead to a more formal and long-lasting cooperation.

20.03 | NEDWORC DISCUSSION: Development from Within, with a project in Mozambique as a case study
- date: Wednesday, March 20, 2024
- time: 7:00 PM - 9:00 PM
- venue: De Kargadoor, Utrecht (address: Oudegracht 36, within walking distance of Utrecht CS)
- online: register for receiving the Zoom-link. Simon Koolwijk is online-facilitator.
- participation: free, for anyone interested in this discussion

Registration: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. and indicate your participation in Utrecht or online.

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT